Logo

Dzień Włókniarza 2021

Date

Friday, April 16, 2021

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

10:00 – Rozpoczęcie - powitanie uczestników webinaru: 
dr inż. Tomasz Czajkowski, Dyrektor Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa 
Krzysztof Ciecióra - Wicewojewoda Łódzki 
Elwira Zaręba - Prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich

10:30 – Sektor odzieżowo - tekstylny - skórzany w dobie pandemii oraz Programy szkoleń współfinansowane przez UE dla kadr sektorowych - Kompetencje szyte na miarę,
Aleksandra Krysiak, Dyrektor PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

11:15 – Współczesne oblicze włókiennictwa - nowe wyzwania i możliwości,
dr inż. Edyta Sulak, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa

11:55 – Ochrona układu oddechowego przed patogenami wirusowymi z wykorzystaniem materiałów włóknistych, dr Longina Madej-Kiełbik, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

12:40 – Synergia nauki i sektora skórzano-tekstylnego,
dr inż. Iwona Masłowska- Lipowicz, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego

13:20 – Panel dyskusyjny
13:45 – Zakończenie webinaru

Zwracamy uwagę, że w trakcie uczestnictwa w spotkaniu, mogą Państwo udostępniać swój wizerunek. Skorzystanie z formularza i przystąpienie do udziału w spotkaniu będzie poczytywane jako zgoda na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku organizatorowi wydarzenia i podmiotom działającym na jego zlecenie w związku z utrwaleniem i prezentacją nagrania spotkania w mediach społecznościowych. W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć swoją kamerę internetową i zapobiec tym samym utrwaleniu swojego wizerunku. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO",  realizując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 tego rozporządzenia, poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1.         Administrator

Administratorem Pani/Pana danych  jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15. Z Administratorem można kontaktować w następujący sposób:

·        wysyłając e-mail na adres: info@iw.lukasiewicz.gov.pl

·        listownie na adres ul. Brzezińska 5/15 Łódź, 92-103 Łódź

2.           Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iod@iw.lukasiewicz.gov.pl lub pod ww. adresem korespondencyjnym.

3.           Cele i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na podstawie:

·        art. 6 ust.1 lit a) RODO tj. udzielonej zgody w celu zapewnienia komunikacji, organizacji i wzięcia udziału w konferencji a także przetwarzania danych wizerunkowych;  

·        art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO  tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest organizacja konferencji on-line i jej następcza prezentacja w mediach społecznościowych w ramach prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Włókiennictwa działalności naukowo-badawczej;

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4.           Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych podanych w formularzu oraz danych wizerunkowych będą uczestnicy konferencji, stacje telewizyjne, radiowe oraz redakcje gazet, które objęły patronatem przedsięwzięcie, a także  podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy w celu realizacji konferencji.

5.         Źródło pochodzenia danych

·        Pani/Pana dane pochodzą ze współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz-Instytutem Włókiennictwa.

6.           Informacje dodatkowe

·        Państwa dane Administrator powierza dostawcy serwisu webinariów, tj. ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535, zwanej dalej „ClickMeeting”, w ramach zawartej umowy powierzenia, która przewiduje możliwość dalszego powierzania danych osobowych.
Korzystanie z serwisu webinariów podlega Regulaminowi Świadczenia Usługi oraz Polityce Prywatności ClickMeeting, które są dostępne na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal.
Podczas konferencji Państwa dane osobowe mogą być widoczne dla innych uczestników (np. podczas korzystania z czatu). Dane osobowe oraz informacje ujawnione podczas konferencji mogą być przesyłane do innych uczestników i osób trzecich.

7.         Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do    realizacji celów przetwarzania tj. przez czas trwania konferencji oraz przez okres funkcjonowania wewnętrznego newslettera Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Włókiennictwa. Dane będą również przetwarzane przez czas prezentowania konferencji w  mediach społecznościowych w następstwie jej utrwalenia przez podmioty realizujące to zlecenie.

8.         Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

·        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
·        do sprostowania (poprawiania) swoich danych,do usunięcia danych osobowych,
·        do przenoszenia danych,
·        do ograniczenia przetwarzania danych,
 ·        do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
·        W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.        Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w  konferencji.

10.       Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

11.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.